• sunob@sunob.sk

PRODUKTY

Korugované tvarovky

sunob

Prechodka

sunob

Presuvka

sunob

Spojka

sunob

Odbočka korugovaná 45°

sunob

Odbočka korugovaná 90°

sunob

PVC korugovaná spojka

Odberatelia

cesty-nitra
dobrostav
eurovia
hydrotranzit
skanska
strabag